PLATFORMA

Platforma je místo, kde se setkává odborná veřejnost, orgány státní správy, firmy se zaměřením na problematiku životního prostředí a ochrany vod včetně vědeckých a výzkumných organizací.


V dnešní době je nutností, abychom začali naplno využívat všech dostupných zdrojů, které jsou v České republice k dispozici, a stali se pokud možno surovinově a energeticky soběstačnými.


Pro odpovědné společnosti je běžné využívání širokého spektra nástrojů ke snižování dopadu své činnosti na životní prostředí vč. nutnosti řešit smysluplné využívání odpadních surovin na další nové zdroje dle principů cirkulární ekonomiky.


Platforma OilStop má za úkol sjednotit jednotlivé zájmové skupiny a obory a pomoci nastavit plné fungování systému nakládání s odpadními jedlými oleji včetně jejich konečného využití.

Každá členská firma Platformy OilStop respektuje základní principy:

Uvědomuje si svou širší roli ve společnosti a chová se odpovědně ke svým zaměstnancům, klientům a ke komunitě, ve které působí, i ke společnosti jako celku.

Podporuje veřejně prospěšné aktivity systematicky, dlouhodobě, transparentně a bez požadavku protiplnění. Vychází z potřeb společnosti a věnuje se oblastem, které pomoc potřebují nejvíce. Odpovědná firma je ochotná podpořit i netradiční projekty na pomoc potřebným.

Přistupuje odpovědně i k problematice ochrany životního prostředí a využívá široké spektrum nástrojů na snižování dopadu své činnosti.

AKTUALITY